INTEGRITETSPOLICY

Syfte:

Er integritet är viktig för oss på AB Visby Hälsokost. För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er på bästa sätt kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter när ni ger oss information. Som personuppgift räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till er, så som namn, telefonnummer eller IP-adress.

Den här integritets- och cookiepolicyn (nedan kallat ”Policyn”) innehåller information om hur vi på AB Visby Hälsokost, organisationsnummer 556988-5287, behandlar personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning, inklusive förordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Visby Hälsokost är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs i enlighet med denna Policy.

I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda er våra tjänster delar vi era personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra anvisningar. Exempel på detta är företag för transporter och betaltjänster. Med dessa företag har vi biträdesavtal för aktuella uppdrag.


Kortfattad beskrivning av vår policy

Vi samlar endast nödvändig information för att kunna fullgöra vårt åtagande till er som kund. Vi delar inte ut era uppgifter till tredje part om det inte krävs för att möjliggöra vårt åtagande till er. Som t.ex. så får Postnord era uppgifter för att kunna skicka hem varorna till er. Vi kommer endast spara den information som krävs enligt lag och för att kunna ge er en så bra service som möjligt, dels genom våra nyhetsbrev.


Vilka personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte

Visby Hälsokost samlar in personuppgifter i följande situationer:

När du handlar av oss i vår e-handelsbutik

Vi sparar era grunddata vid köptillfället för att kunna följa bokföringslagen. Enligt den är vi skyldiga att spara era uppgifter i 7 år. Vi sparar också era uppgifter för att kunna fullgöra ert köpeavtal.


När vi använder era personuppgifter för marknadsföring

Personuppgifterna behandlas genom utskick av nyhetsbrev och/eller marknadsföringsutskick via e-post och/eller sms. Era uppgifter behandlas baserat på att ni tidigare har lämnat samtycke till behandlingen.

Vi sparar era uppgifter tills ni väljer att återkalla ert samtycke. Ni har rätt att när som helst återkalla ert samtycke, antingen genom att kontakta oss direkt eller genom att avregistrera er direkt enligt instruktionerna längst ner i det utskick du har mottagit.


När ni kontaktar oss via e-post, post, telefon, sms eller vår webbplats

När ni kontaktar oss via exempelvis e-post eller telefon är behandlingen av era personuppgifter beroende av vad ert ärende gäller. Vi behandlar era personuppgifter för vårt berättigade intresse av att hantera ert ärende, det vill säga att vi efter noggrant övervägande bedömer att era intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Om ert ärende kräver hantering så lagras era uppgifter i tjugofyra (24) månader. Ni har rätt att få information om hur länge uppgifterna kan komma att sparas och hur ni gör för att återkalla ert samtycke.


När ni anmäler er till en föreläsning eller ett event som vi anordnar

När ni anmäler er till en föreläsning eller ett event som vi anordnar måste vi kunna hantera er anmälan och kunna kommunicera med er angående föreläsningen eller eventet ifråga. De personuppgifter som vi lagrar är ert namn samt era kontaktuppgifter, så som adress, e-post och telefonnummer. För vissa föreläsningar eller event kan vi också komma att inhämta uppgifter om eventuella allergier.

Personuppgifterna lagras i arton (18) månader, med undantag för uppgifter om eventuella allergier som raderas direkt efter föreläsningen eller eventet i fråga.


När ni söker arbete eller är anställd eller har en praktikplats hos oss

Om ni söker arbete/praktikplats hos oss kommer vi att hantera era personuppgifter för vårt och ert berättigade intresse att hantera er ansökan. Personuppgifterna sparas i tolv (12) månader. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för er att vi lagrar uppgifterna under en längre tid än så kommer ni att få en förfrågan om huruvida ni samtycker till att vi sparar era uppgifter en längre tid.

Om ni redan är anställd eller har en praktikplats hos oss behandlar vi era personuppgifter baserat på det avtal som vi har ingått med er. Behandlingen av era personuppgifter är i sådant fall nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet och behandlingen sker under avtalstiden.


När du kontaktar oss via sociala medier

När ni skickar meddelanden till oss på Instagram och/eller Facebook behandlar vi de personuppgifter som ni själv har lämnat till oss. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna hantera ert ärende och säkerställa god service, till exempel om ni kontaktar oss angående en försenad leverans eller liknande. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna skicka ut vinster efter tävlingar som vi har arrangerat i våra sociala mediekanaler.

Personuppgifterna sparas i tjugofyra (24) månader. Om vi bedömer att det finns ett intresse för oss och för er att vi lagrar uppgifterna under en längre tid än så kommer ni att få en förfrågan om huruvida ni samtycker till att vi sparar era uppgifter en längre tid.


När vi hämtar/lämnar personuppgifter från/till tredje part

De uppgifter som vi behandlar om er är i första hand de som ni själv har lämnat till oss eller som vi har samlat in genom att ni exempelvis har registrerat er på vårt nyhetsbrev. Vi kan även komma att hämta eller köpa of­fentliga per­son­uppgifter om er från ex­em­pelvis SPAR, Skat­tev­er­ket och an­dra myn­digheter och ak­törer. Inköp av uppgifter görs ofta genom före­tag spe­cialis­er­ade på in­for­ma­tion och adress­reg­is­ter. I dessa fall ans­varar AB Visby Hälsokost för era per­son­uppgifter genom ett av­tal med före­taget.

Vi kommer aldrig att sälja era personuppgifter till tredje part. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att vi överför era personuppgifter till en samarbetspartner.


Om cookies (webbkakor)

När ni an­vän­der vår webb­plats la­grar vi så kallade cook­ies på er da­tor. Då la­gras in­for­ma­tion om er an­vänd­ning av vår webb­plats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om ni klickat er in på vår webb­plats från en an­nan webb­plats. Detta görs för att för­bät­tra an­vän­darup­plevelsen för er som besökare.

En cookie är en liten textfil som sparas av er webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. En temporär cookie försvinner automatiskt när ni stänger er webbläsare, medan en permanent cookie sparas på er dator en längre tid.

In­for­ma­tion som la­gras kan vara teknisk in­for­ma­tion om er en­het, web­bläsarver­sion och IP-adress. Cook­ies in­nehåller dock inte uppgifter så som namn, per­son­num­mer och e-postadress. Om ni inte vill att cook­ies la­gras i sam­band med ert besök på vår webb­plats kan er webbläsare ställas in till att automatiskt neka lagring av cookies eller att ni informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan ni också radera tidigare sparade cookies. Mer information om cookies finns på webbläsarens hjälpsidor samt på Post- och telestyrelsens webbplats.


Era rättigheter

Ni har rät­t en­ligt GDPR att få in­for­ma­tion om vilka uppgifter vi behandlar om er. Ni har också rätt att begära att era uppgifter raderas, att an­vänd­ningen av uppgifterna i vissa fall be­grän­sas och att felaktiga uppgifter rättas av oss. I vissa fall har ni även rätt att begära överflyttning av era personuppgifter till en annan leverantör (dataportabilitet).

Givetvis har ni rätt att när som helst avstå från nyhetsbrev eller marknadsföringsutskick från oss. För att tillvarata denna rätt kan ni med­dela oss direkt via telefon eller e-post. Ni kan också själv avbryta e-pos­tut­s­kick från oss genom att klicka på ”Avs­luta prenu­mer­a­tion” längst ned i det e-postmed­de­lande som du har mot­tagit från oss.

Notera att även om ni spär­rar er för en viss typ av ak­tivitet i vårt reg­is­ter kan vi ändå komma att kon­takta er med vik­tig infor­ma­tion, som till exempel än­drade eller up­p­dat­er­ade vil­lkor, in­for­ma­tion om av­tal eller lagän­dringar.

Här Integritetsskyddsmyndigheten – IMY kan du läsa mer om vilka rättigheter du har enligt GDPR.


Överföring av personuppgifter till tredje land

Vår strävan är att era personuppgifter alltid ska behandlas inom EU/EES. I det fall personuppgifter som Visby Hälsokost ansvarar för ska överföras till ett land utanför EU/EES görs det i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. Det innebär att det ska finnas ett beslut från EU-kommissionen om att det tredje landet säkerställa adekvat skyddsnivå eller att det har vidtagits lämpliga skyddsåtgärder. Det kan också röra sig om att vissa undantag är tillämpliga enligt GDPR, till exempel genom att ni har samtyckt till att era personuppgifter överförs till tredje land.

Publicering på Instagram och/eller Facebook innebär att en överföring av era personuppgifter kommer att ske till USA, vilket är ett tredje land. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning, inklusive GDPR. I USA gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i USA att få tillgång till era personuppgifter och för era möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att ni ska kunna skicka meddelanden till oss eller delta i våra tävlingar på sociala medier.


Ändringar av denna integritets- och cookiepolicy

Den här Policyn kan komma att än­dras och den senast up­p­dat­er­ade ver­sio­nen hit­tar du alltid på vår hemsida. Om vi gör väsentliga än­dringar i Pol­icyn kan vi komma att kon­tak­ta er di­rekt med mer in­for­ma­tion.


Kontakt

Har du frågor om Policyn är ni välkommen att kontakta oss:

AB Visby Hälsokost

Söderväg 6, 621 58 VISBY

Telefonnummer: 0498-240083

E-postadress: info@visbyhalsokost.se

www.visbyhalsokost.se

För det fall ni har klagomål på vår behandling av era personuppgifter har ni rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 2023-04-05